வரிசை எண் விவரங்கள் 3 ஆண்டு எல்.எல்.பி திருத்தப்பட்ட கட்டணம் 5 ஆண்டு எல்.எல்.பி திருத்தப்பட்ட கட்டணம் எல்.எல்.எம் திருத்தப்பட்ட கட்டணம்
1 கல்வி கட்டணம் 500.00 500.00 500.00
2 படிப்பறை கட்டணம் 10.00 10.00 10.00
3 பதிவுக்கட்டணம் 50.00 50.00 50.00
4 மாற்று மற்றும் நன்னடத்தை தேடல் கட்டணம்
i. ஒரு வருடம் கழித்து 3 ஆண்டுகள் 50.00 50.00 50.00
ii. பின்னர் ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் 50.00 50.00 50.00
5 அபராத தொகை T.F ஒரு நாளைக்கு கடைசி தேதிக்கு பிறகு 2.00 2.00 2.00
6 அபராத தொகை நூலக புத்தகங்கள் நிலுவை தேதி ஒரு நாளைக்கு கடைசி தேதிக்கு பிறகு 2.00 2.00 2.00
7 விண்ணப்ப படிவ கட்டணம் 10.00 10.00 10.00
II. சிறப்பு கட்டணம்
1 இதழ் 50.00 50.00 50.00
2 காலண்டர் 25.00 25.00 25.00
3 ஆண்டு புத்தகம் 30.00 30.00 30.00
4 கற்பித்தல் பொருள் 100.00 100.00 100.00
5 பொதுவான அறை கட்டணம் 20.00 20.00 20.00
6 விளையாட்டு கட்டணம் 50.00 50.00 50.00
7 கடித தொடர்பு 20.00 20.00 20.00
8 நூலக கட்டணம் 25.00 25.00 25.00
9 நூலக காப்பு தொகை 300.00 300.00 300.00
10 நாட்டு நலப்பணித் திட்ட கட்டணம் 10.00 10.00 10.00
11 இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கம் கட்டணம் 5.00 5.00 5.00
12 சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு கட்டணம் 50.00