பொதுவான கல்வியாண்டு அட்டவணை.

  1. ஒற்றைபருவ வகுப்புகள் ஜீலை முதல் வேலை நாளில் தொடங்கும்.
  2. ஒற்றைபருவ தேர்வுகள் நவம்பர் முதல் வேலை நாளில் தொடங்கும்.
  3. இரட்டை பருவ வகுப்புகள் ஜனவரி முதல் வேலை நாளில் தொடங்கும்.
  4. இரட்டை பருவ தேர்வுகள் மே முதல் வேலை நாளில் தொடங்கும்.
© Copyright - Government Law College Coimbatore
Skip to content