சேர்க்கை நடைமுறை .

3 ஆண்டு, 5 ஆண்டு மற்றும் முதுகலை பட்டப்படிப்புக்கான சேர்க்கையானது கல்வி தகுதியின்
அடிப்படையில் கலந்தாய்வு மூலம் நடைபெறும். மேலும் விவரங்களுக்கு www.tndalu.ac.in என்ற
இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்.

© Copyright - Government Law College Coimbatore
Skip to content