முதல்வர்களின் வரிசை பட்டியல் .

வரிசை எண் முதல்வரின் பெயர் முதல் வரை
1. பேராசிரியர் T.ஆதிசேஷன் ML.,
சிறப்பு அதிகாரி மற்றும் முதல்வர்
02-08-1979 23-12-1983
2. பேராசிரியர் S.M.தேவரத்தினம் M.A., B.L.,
முதல்வர் (பொறுப்பு)
24-12-1983 15-01-1984
3. பேராசிரியர் A.சந்திரசேகரன் ML.,
முதல்வர் (பொறுப்பு)
18-01-1984 24-06-1985
4. பேராசிரியர் B.சாந்த குமாரி ML.,
முதல்வர்
25-06-1985 31-08-1990
5. பேராசிரியர் R.சுப்ரமணியன் ML.,
முதல்வர் (பொறுப்பு)
01-09-1990 13-07-1993
6. பேராசிரியர் R.சுப்ரமணியன் ML.,
முதல்வர்
-07-1993 08-07-1997
7. திரு C.ஆறுமுகம் M.A.,ML.,
முதல்வர்
09-07-1997 12-07-1998
8. திரு G.C. கோதண்டன்,
MA (HIST.) MA (Soci.)., ML., D.C.G.SC.,
முதல்வர்
13-07-1998 28-05-2002
9. பேராசிரியர் கோவிந்தராஜன் B.A.M.L.,D.T.L.,DPM & IR
முதல்வர்
29-05-2002 09-07-2002
10. பேராசிரியர் முனைவர் G.P.கோதானாகாந்தி M.A., M.L.,
D.R.S., D.H.Ed.,Ph.D
முதல்வர்
10-07-2002 19-07-2004
11. பேராசிரியர் R.சூரியப்பிரகாசம் B.Sc., M.L.,
முதல்வர் (பொறுப்பு)
20-07-2004 11-12-2005
12. பேராசிரியர் K.K.ஜனார்த்தனம் M.L.,
முதல்வர்
12-12-2005 08-06-2007
13. முனைவர் P.லட்சுமி MA.,M.L.,D.L.L.,Ph.D.,
முதல்வர் (பொறுப்பு)
09-06-2007 05-02-2008
14. முனைவர் P.லட்சுமி MA.,M.L.,D.L.L.,Ph.D.,
முதல்வர்
06-02-2007 30-04-2011
15. முனைவர் V.சுந்தரமூர்த்தி MA.,M.L.,Ph.D.,
முதல்வர் (பொறுப்பு)
01-05-2011 21-06-2011
16. பேராசிரியர் S.ராமசாமி MA.,M.L.,
முதல்வர்
22-06-2011 14-08-2012
17. பேராசிரியர் முனைவர் N.S..சந்தோஷ்குமார் M.Com., MA.,
M.L., Ph.D.,
முதல்வர் (பொறுப்பு)
22-08-2012 20-06-2013
18. பேராசிரியர் M.சுதீர், M.Com.,MA.,M.L.,
முதல்வர் (பொறுப்பு)
21-06-2013 01-10-2013
19. பேராசிரியர் S.மனோகரன் B.A., LL.M.,
முதல்வர் (பொறுப்பு)
01-10-2013 05-06-2015 FN
20. முனைவர் K.S.கோபாலகிருஷ்ணன்
MA., M.L., Ph.D.,
முதல்வர் (பொறுப்பு)
05-06-2015 FN 05.09.2019
FN
21. முனைவர் K.S.கோபாலகிருஷ்ணன்
MA., M.L., Ph.D.,
முதல்வர்
05.09.2019
FN
© Copyright - Government Law College Coimbatore
Skip to content