முதல்வர்

உதவிப் பேராசிரியர்கள்

உடற்கல்வி இயக்குநர்

  • திரு எம்.அரவிந்த் குமார், எல்.எல்.எம்,

 நூலகர்

திரு.S. ராஜேந்திரன் , B.Sc., MBA, M.L.I.Sc, M.Phil., SET., P.G.D.C.A (Ph.D